Infolinka: 541 242 643, 603 989 478

12.8 - 16.8 ZAVŘENO DOVOLENÁ

Veškeré objednávky budou vyřizovány po tomto datu. Děkujeme za pochopení.

REPASE BATERIÍ - VÍCE INFO ZDE

Záruční a reklamační podmínky

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem je AEB spol. s r.o. se sídlem Závist 12, Brno 62400 IČ: 26231751, DIČ: CZ26231751, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno oddíl C, vložka 38849 (dále jen "prodávající nebo zhotovitel").

1.2. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu na koupi zboží, které je předmětem reklamace (dále jen „kupující nebo objednatel “).

1.3. Tyto Záruční a reklamační podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené od prodávajícího.

1.4. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Pojmem „podnikatel“ se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba, která při koupi nejednala v postavení spotřebitele (§ 52 odst. 3 občanského zákoníku). Prodávající poskytuje podnikatelům záruku za jakost v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Záručními a reklamačními podmínkami, není-li dále uvedeno jinak. Otázky Záručními a reklamačními podmínkami neupravené se ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, řídí obchodním zákoníkem v souladu s ust. 
§ 261 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“).


2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2.1. Minimální délka záruční doby se řídí podle občanského zákoníku, kterým je stanovena na: 

- 24 měsíců (až na výjimky uvedené zákonem).
- na výrobky zhotovené na zakázku 12 měsíců,
- na opravu, úpravu ( repasi ) 12 měsíců.

2.2. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s občanským zákoníkem (§ 619 odst. 2) se záruka nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. (Délka záruční doby na baterii tedy není totéž co délka životnosti baterie, neboť postupný úbytek kapacity je důsledkem běžného opotřebení při užívání baterie.)

2.3. V případě, že se při užívání zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady, může kupující postupovat v souladu s těmito Záručními a reklamačními podmínkami a se zákonem a uplatnit reklamaci u prodávajícího.


3. UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ

3.1. Podle občanského zákoníku (§ 626 odst. 1) musí být reklamace uplatněna v záruční době, jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají.

3.2. V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané reklamace vzhledem k povaze zboží a vady. (Účelem tohoto postupu je předejití zbytečným reklamacím v případech, kdy se nejedná o vadu zboží a problém je způsoben např. pouze špatným zapojením, takže je řešitelný doporučením ze strany prodávajícího.)

3.3. Místem pro zaslání reklamace je adresa: AEB spol. s r.o. se sídlem Závist 12, Brno 62400 IČ: 26231751, DIČ: CZ26231751, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno oddíl C, vložka 38849  nebo autorizovaný servis uvedený v záručním listě nebo v seznamu autorizovaných servisů na internetových stránkách prodávajícího za podmínek v odst. 3.4. (Adresy autorizovaných servisů jsou uvedeny tamtéž.)

3.4. Je-li v záručním listě nebo v seznamu autorizovaných servisů uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu v tomto servisu. (Tento způsob řešení reklamace je rychlejší a jednodušší, neboť servis pak může komunikovat přímo se zákazníkem.) Pokud však na základě reklamace zboží v autorizovaném servisu vznikne kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci, uplatní kupující tato práva u prodávajícího.

3.5. Reklamace může být uplatněna také na adrese určené prodávajícím, a to buď osobně po předchozí telefonické domluvě, nebo prostřednictvím odeslání reklamovaného zboží na tuto uvedenou adresu.

3.6. Pokud uplatňuje kupující reklamaci prostřednictvím odeslání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího, přibalí k reklamovanému zboží podepsaný před vyplněný formulář „Příjem reklamace“, fotokopii daňového dokladu a záručního listu. Formulář ke stažení je ZDE

3.7. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a kopií daňového dokladu a záručního listu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Za řádné doručení reklamovaného zboží k prodávajícímu je odpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.


4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu a v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Není-li v této lhůtě reklamace vyřízena, vznikají kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

4.2. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí reklamace prodávajícím osobně na adrese prodávajícího. Pokud byla reklamace uplatněna prostřednictvím zaslání zboží prodávajícímu, považuje se za den přijetí reklamace den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím a lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po tomto dni. Pokud byla reklamace uplatněna kupujícím osobně na adrese určené prodávajícím, je vyřízena dnem, kdy byla pro kupujícího připravena k vyzvednutí. Pokud byla reklamace uplatněna prostřednictvím zaslání zboží prodávajícímu je dnem vyřízení reklamace den, kdy byla vyřízená reklamace předána přepravní službě za účelem odeslání zpět kupujícímu.

4.3. Informace o nárocích kupujícího z odpovědnosti za vady jsou poskytnuty níže (viz články 4. a 5.).

4.4. Prodávající upozorňuje, že reklamaci označí za neoprávněnou zejména v těchto konkrétních případech:
- vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím
- jedná se o běžné opotřebení vzniklé používáním; např. u scan. hlav, magnetických nosičů, baterií, akumulátorů notebooků, fotoaparátů, videokamer, aku nářadí a telefonů a dalšího podobného zboží, 
u kterého je doba životnosti dána jeho charakterem
- vada vznikla v důsledku použití nesprávného či nelegálního programového vybavení nebo nesprávného spotřebního materiálu
- Vada byla způsobena působením počítačových virů,
- vada byla způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
- vada byla způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, neodborného zásahu či povětrnostních vlivů

4.5. Pokud bude reklamace označena prodávajícím za neoprávněnou, prodávající na své náklady zašle reklamované zboží zpět kupujícímu a ke zboží přiloží písemné potvrzení obsahující náležitosti dle odst. 4.6.

4.6. Uplatní-li kupující reklamaci osobně na adrese určené prodávajícím, bude mu přímo na místě předáno písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy kupující právo uplatnil, co bylo obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požadoval; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Uplatní-li kupující reklamaci zasláním reklamovaného zboží na adresu sídla prodávajícího, přiloží prodávající při vracení reklamovaného zboží k zásilce písemné potvrzení obsahující tytéž náležitosti.

4.7. O vyřízení reklamace zpravidla vyrozumí prodávající kupujícího prostřednictvím informačního e-mailu nebo telefonicky. Pokud byla reklamace uplatněna prostřednictvím zaslání reklamovaného zboží na adresu sídla prodávajícího, bude po odeslání informačního e-mailu nebo po telefonickém upozornění ze strany prodávajícího vyřízená reklamace zaslána zpět kupujícímu.

4.8. Pokud zejména z technických důvodů nebylo kupujícímu ve lhůtě pro vyřízení reklamace doručeno vyrozumění prodávajícího, že reklamace již byla vyřízena, neznamená to, že reklamace nebyla vyřízena ve lhůtě. Prodávající není povinen kupujícího informovat, že reklamace již byla vyřízena, rozhodující jsou dny uvedené v odst. 4. 2.

4.9. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží reklamované osobně v provozovně prodávajícího do jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace (odst. 4. 1.), je prodávající v souladu s občanským zákoníkem oprávněn účtovat při výdeji reklamovaného zboží poplatek za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 30 Kč za každý započatý den. Pokud do jednoho měsíce od vyrozumění si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci, která bude uskladněna dalších 5 měsíců. Je oprávněn prodávající reklamovanou věc prodat a získané peníze použít na uhrazení uskladnění reklamace a dalších výdajů vzniklých prodejci.


5. INFORMACE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRO VÝSKYT VADY

5.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro výskyt vady ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. (Bližší informace jsou v článcích 4 a 5.)

5.2. Nárok na odstoupení od smlouvy z důvodu výskytu vady může kupující uplatnit v rámci reklamace tak, že jako požadovaný způsob jejího vyřízení uvede odstoupení od smlouvy. Pokud prodávající při vyřizování takové reklamace zjistí, že je reklamace oprávněná a že jsou splněny podmínky stanovené občanským zákoníkem, za kterých je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy (tedy např. výskyt neodstranitelné vady apod.), vyřídí reklamaci tak, že vrátí zaplacenou kupní cenu kupujícímu. Pokud kupující požaduje vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy, uvede také číslo objednávky, datum nákupu a svoje číslo účtu či adresu pro vrácení peněz.

5.3. Odstoupil-li však kupující od smlouvy v rozporu se zákonem (tedy v případě, kdy to zákon neumožňuje), je jeho odstoupení neplatné a nevyvolá právní účinky.

5.4. Prodávající kupujícího upozorňuje, že v případě platného odstoupení kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku povinny si navrátit veškerá plnění, která si na jejím základě již poskytly; kupující je tedy zejména povinen vrátit prodávajícímu zakoupené zboží i s příslušenstvím a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu.

6. INFORMACE O UPLATNĚNÍ ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU

6.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.2. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. Rozpor s kupní smlouvou a nároky spotřebitele při rozporu s kupní smlouvou podrobně upravuje ust. § 616 občanského zákoníku.

6.4. Odpovědnost prodávajícího za rozpor s kupní smlouvou je druhem odpovědnosti za vady, pro jeho uplatnění tedy platí ustanovení těchto Záručních a reklamačních podmínek týkající se reklamací.

6.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7. INFORMACE O NÁROCÍCH KUPUJÍCÍHO PŘI VÝSKYTU VADY

7.1. Pokud se v průběhu záruční doby projeví na zakoupeném zboží vady, na které se vztahuje záruka, a kupující tyto vady v průběhu záruční doby řádně reklamuje, náležejí kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

7.2. Kupující má zejména tyto nároky z odpovědnosti za vady:
- Při výskytu odstranitelné vady má kupující právo na bezplatné odstranění této vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
- Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
- Při výskytu neodstranitelné vady, která nebrání řádnému užívání věci, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
- Za neodstranitelnou se podle zákona o ochraně spotřebitele považuje též vada, jejíž reklamace nebyla vyřízena ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebo sjednané mezi kupujícím a prodávajícím (viz čl. IV Záručních a reklamačních podmínek).

7.3. Záruční doba na reklamované zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována.

7.4. V případě výměny zboží začne záruční doba na takto poskytnuté nové zboží běžet znovu od data převzetí nového zboží kupujícím.

7.5. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, je případná reklamace tohoto nového zboží považována za první reklamaci.

7.6. V případě vyřízení reklamace poskytnutím slevy nelze později znovu reklamovat vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.


8. ÚPRAVA PODMÍNEK ZÁRUKY ZA JAKOST PRO PODNIKATELE

8.1. Pro případy, kdy podnikatel (čl. 1 odst.1.5.) reklamuje zboží zakoupené u prodávajícího, neplatí lhůta pro vyřízení reklamace dle čl. 4 odst. 4. 1. ani ustanovení o následcích nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace (zejména čl. 4 odst. 4. 1. poslední věta). Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě dohodnuté s kupujícím nebo nebyla-li lhůta dohodnuta tak ve lhůtě 60 dní.

8.2. Pro případy, kdy podnikatel (čl. 1 odst.1.5.) reklamuje zboží zakoupené u prodávajícího, však platí určení dne přijetí a dne vyřízení reklamace dle čl. 4 odst.4.2.

8.3. Záruka za jakost poskytnutá prodávajícím se nevztahuje zejména na vady zboží popsané v čl. 4 odst. 4.4. Záruka za jakost poskytnutá prodávajícím se dále v žádném případě nevztahuje na zboží, 
u něhož došlo k poškození ochranných pečetí, garančních známek nebo štítků s výrobními čísly.

8.4. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, také nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.

8.5. Pro případy, kdy podnikatel (čl.1 odst.1.5.) reklamuje zboží zakoupené u prodávajícího neplatí čl. 7 odst. 7.3, záruční doba se neprodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována.

8.6. Pokud je reklamace zboží zakoupeného podnikatelem (čl.1 odst.1.5.) shledána jako neoprávněná, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených se zjišťováním vady a náhradu nákladů na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu.

9. REKLAMACE ZE SMLOUVY O OPRAVĚ VĚCI

9.1. Záruka se při opravě věci vztahuje pouze na opravovanou /vyměněnou/ část věci a k ní provedeným pracím.
9.2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy o opravě věci odstoupit zejména, že
- opravou věci nelze odstranit úplně závadný stav,
- na opravu věci nejsou dostupné náhradní díly,
- užíváním opravené věci budou porušeny příslušné obecně závazné právní předpisy.
9.3. Je-li věc opravena vadně má objednatel právo na bezplatné odstranění vady v dohodnuté lhůtě a zhotovitel je v této době vadu povinen odstranit.
9.4. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy o opravě nebo přiměřené snížení ceny opravy.
9.5. Doba od uplatnění práva až po provedení opravy se do záruční doby nepočítá.
9.6. Objednatel je povinen vyzvednou si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být podle dohody provedena a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Nevyzvedne-li si objednatel opravenou věc včas, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 25,- Kč denně.
9.7. Nevyzvedne-li si objednatel opravenou věc ve lhůtě šest měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat.
9.8. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, větší než 5.000,- Kč, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci, tj. nejpozději do 30 dnů od vyrozumění.
9.9. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje.
9.10. Právo na výtěžek z prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele včas, jinak se promlčuje

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

10.1. Tyto Záruční a reklamační podmínky vstupují v platnost dnem 1. července 2011. Řídí se jimi veškeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu.

10.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Záruční a reklamační podmínky bez předchozího informování. Změna Záručních a reklamačních podmínek však nemá vliv na smluvní vztahy vzniklé ještě před změnou.

10.3. Kupující se s těmito Záručními a reklamačními podmínkami řádně seznámil a podle Obchodních podmínek prodávajícího (http://www.shopgsm.cz/obchodni-podminky) potvrdil, že s nimi souhlasí tím, že uskutečnil objednávku zboží u prodávajícího. Tyto Záruční a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané kupní smlouvy.

10.4. Platná verze Záručních a reklamačních podmínek je dostupná na www.shopgsm.cz

 

Baterie pro Makita 1220, 1222, 1233, 1234, 1235, 1235F - 12V - 2000mAh - články Panasonic / Sanyo typ: ...
1 199 Kč
Baterie Makita 1220, 1222, 1233, 1234, 1235, 1235F - 12V, 2500mAh - KIT typ: NiCd napětí: 12V kapacita: ...
999 Kč
Akumulátor olověný gelový FIAMM 12V/12Ah Pb - faston 6,35mm FG21202  Napětí: 12V Kapacita: ...
949 Kč
Baterie Samsung ICR 18650 26-J Li-ion 3.7V 2600mAh Kapacita: 2600mAh Napětí: 3,6V (3,7V ...
179 Kč
Baterie pro Makita 1220, 1222, 1233, 1234, 1235, 1235F - 12V - 3000mAh  typ: NiMh  napětí: 12V kapacita: ...
1 100 Kč
Baterie pro vysavač Electrolux Ergorapido - 18V Li-Ion 2500mAh - sestava 5 ks Typ baterie: Li-Ion Napětí: ...
1 349 Kč
Baterie pro vysavač Electrolux Ergorapido - 10,8V Li-Ion 2200mAh - sestava 3 ks Typ baterie: Li-Ion Napětí: ...
689 Kč
Baterie pro vysavače Sencor SVC-220, SVC-220SL, SVC-200BL - Ni-Cd, 2000mAh Náhrady a další značení: ...
299 Kč
Baterie do vysavače Electrolux ergorapido 2 in 1 12V 2000mAh NiMH Sestava baterií pro repasi vysavače ...
799 Kč
Baterie do vysavače Electrolux ergorapido 2 in 1 14,4V 2000mAh NiMH Sestava baterií pro repasi vysavače ...
899 Kč
Baterie pro vysavač ZEPTER LMG-310, 9P-1300SCS, 10,8V - 2000 mAh Ni-Cd Napětí: 10,8V Kapacita: ...
599 Kč
Baterie pro vysavač Electrolux Ergorapido - 10,8V Li-Ion 2500mAh - sestava 3 ks Typ baterie: Li-Ion Napětí: ...
799 Kč
Baterie do vysavače Electrolux ergorapido 2 in 1 12V 2100mAh NiMH GP ReCyko+ PRO Sestava baterií ...
799 Kč
Baterie Makita PA12 12V - 3000 mAh Ni-MH  typ: NiMh napětí: 12V kapacita: 3000 mAh VYROBENO ...
1 099 Kč
bezúdržbový 6 V/4 Ah náhradní bezúdržbový akumulátor 6 V 4 Ah ke svítilnám: JML 2999, JML 2936, ...
140 Kč
Naši partneři:

Repase baterií

Jedná se o repasování Vaší původní baterie. V praxi to znamená že dochází ke kompletní výměně starých článků uvnitř baterie za nové a tudíž se z Vaší staré baterie stává baterie nová avšak v původním obalu. Repasujeme jak baterie do PROFI tak také do HOBBY nářadí, zdrav. techniky, měřící techniky, radiostanic, dálkových ovládání jeřábů a plošin, navigací, RC modelů atd.

Pro tuto činnost používáme výhradně značkové akumulátory SANYO / PANASONIC / SONY, které jsou obsaženy také v originálních bateriích výrobců profesionálního nářadí jako jsou DEWALT, FESTO, PROTOOL, MAKITA, METABO, HILTI, PASLODE, WURTH, AEG, ATLAS COPCO a další.

Dále provádíme výrobu aku-bloků dle požadavku zákazníka V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme a pomůžeme s tím správným výběrem článků

Objednávka přepravy ZDE

Záložní (Staniční) baterie - CTM, Fiamm, FAAM atd. - nejširší sortiment záložních (staničních) baterií - UPS (záložní zdroje), Alarmy (EZS), EPS (protupožární sytémy), solární panely a elektrárny, záložní zdroj energie . . . více informací Vám rádi poskytneme.

Baterie do mobilních telefonů (do mobilů) - Nokia, SonyEricsson, HTC, Samsung, Motorola, Siemens, Benq Siemens, Apple - jsme autorizovaný distributor baterií do mobilů značky ACCU, dálé nabízíme kompletní sortiment originálních baterií do mobilů všech značek na českém trhu.

Baterie do notebooků - Acer, Asus, Lenovo, IBM, HP, Sony Vaio, Apple, Toshiba, a další značky - široký sortiment kvalitních notebookových baterií, skutečné kapacity, při výrobě použity značkové články - akumulátory (Sony, Samsung, LG, Sanyo)

Baterie do fotoaparátů

Baterie do videokamer

Baterie do aku nářadí - Vyrabíme a prodáváme baterie do aku nářadí značek Bosch, Makita, Dewalt, Festool, Festo, AEG, Milwaukee, AtlasCopco a další. Při výrobě baterií do aku nářadí jsou vhrradně použity články (akumulátory) Sanyo / Panasonic.

Spotřební baterie pro vaši domácnost a kancelář - kompletní sortiment baterií a nabíječek Sanyo, Eneloop, Panasonic, Varta, GP, Maxell AGFA a další. (tužkové baterie, mikrotužkové, hodinkové, lithiové, alkalické, knoflíkové speciální vícevoltové).

WEDOS hosting - webhosting